Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi Startér

SAS_CL13

Poslání

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Startér pomáhá rodinám s dítětem při překonávání jejich tíživé životní situace, kterou nedokáží řešit vlastními silami. Na Českolipsku a Novoborsku je poskytována osobám, které pečují o alespoň jedno nezaopatřené dítě do věku 18 let. 

Cílová skupina v oblasti péče o děti, mládež a rodiny

 • Rodiny žijící v sociálně vyloučených místech
 • Rodiny s finančními problémy
 • Rodiny ohrožené společensky a sociálně nežádoucími jevy
 • Rodiny pocházející z odlišného sociokulturního prostředí
 • Věková kategorie klientů je bez omezení věku

Sídla služby

 • se nachází v budově Farní charity Česká Lípa na adrese Dubicka 992/14. Kancelář pracovníků je v přízemí budovy. Informační cedule je vyvěšena na dveřích při vstupu do budovy. 
 • Kanceláře pracovníků pro Novoborsko a Cvikovsko se nachází v budově infocentra Nový Bor na adrese třída T. G. Masaryka č.p. 46. Informační cedule je vyvěšena na dveřích při vstupu do budovy. 

Cíle

Hlavním cílem služby je samostatně fungující rodina začleněná do společnosti. 

Aktivizujeme, socializujeme a pomáháme těmito úkony:

 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti (např.: pomoc při zajištění rekvalifikace, pomoc s přípravou na vyučování dětí, vedení domácnosti ad.)

 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 • sociálně terapeutické činnosti (např. pomoc s vyhledáním odborné pomoci, poradenství, emoční podpora ad.)

 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (např.: pomoc při jednání s úřady, pomoc s orientací na pracovním trhu, přístup k internetu ad.)

Zásady a principy poskytování služby

 • Stěžejním principem služby je přirozený přístup k jednotlivcům a navázání vztahu na základě partnerství a důvěry.
 • Dostupnost – Činnost služby je zajišťována ambulantně nebo terénně tak, aby byla zajištěna maximální dostupnost všem zájemcům o službu. Služba je poskytována zdarma.
 • Kapacita ambulantní formy poskytování:
  • Maximální okamžitá kapacita na Novoborsku jsou 2 klienti, tedy 2 pracovníci mohou v jednom okamžiku poskytovat sociální službu maximálně 2 klientům (rodina s dětmi).

  • Maximální okamžitá kapacita Českolipska jsou 2 klienti, tedy 2 pracovníci mohou v jednom okamžiku poskytovat sociální službu maximálně 2 klientům (rodina s dětmi).

 • Kapacita terénní formy poskytování:

  • Maximální okamžitá kapacita na Novoborsku jsou 1 klienti, tedy 1 pracovník může v jednom okamžiku poskytovat sociální službu maximálně 1 klientovi (rodina s dětmi).

  • Maximální okamžitá kapacita Českolipska jsou 2 klienti, tedy 2 pracovníci mohou v jednom okamžiku poskytovat sociální službu maximálně 2 klientům (rodina s dětmi)

 • Rovnost – Služby jsou cílové skupině poskytovány bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, sexuální orientace, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení.
 • Individuální přístup – Klademe důraz na individuální přístup k jednotlivým zájemcům o službu a klientům na základě jejich individuálních potřeb.
 • Odpovědnost – Vedeme klienty k odpovědnosti za své jednání.

Provozní doba

je zvolena dle potřeb klientů. Službu poskytujeme ambulantní a terénní formou právě proto, aby byla zajištěna maximální dostupnost služby. Zejména pracující využívají služby SAS až v odpoledních hodinách a dávají přednost terénní formě poskytování služeb.

Česká Lípa ambulantně
pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek 8:00–12:00 12:30–16:30
Nový Bor ambulantně
pondělí, středa 8:00–12:00 12:30–16:30
čtvrtek, pátek 8:00–12:00  
Česká Lípa a Nový Bor terénně
pondělí, úterý, středa, čtvrtek 8:00–12:00 12:30–18:00
pátek 8:00–12:00 12:30–16:30

Bc. Markéta Chýlková

Tel.: 778 062 215
vedoucí sociálně aktivizační služby Startér

Vendulka Erbenová

Tel.: 608 754 394
pracovnice sociálně aktivizační služby Startér Česká Lípa

Kateřina  Fabiánová

Tel.: 778 062 204
pracovnice sociálně aktivizační služby Startér Česká Lípa

Ivana Kryndlerová

Tel.: 608 162 976
pracovnice sociálně aktivizační služby Startér Česká Lípa

Jana Dobrovolná

Tel.: 775 600 324
pracovnice sociálně aktivizační služby Startér Nový Bor

Nina Šmýdová

Tel.: 774 116 532
pracovnice sociálně aktivizační služby Startér Česká Lípa

Jana Hackelová

Tel.: 608 164 892
pracovnice sociálně aktivizační služby Startér Nový Bor

Daniel Ornst

Tel.: 775 600 394
pracovník sociálně aktivizační služby Startér Nový Bor