Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi Startér

SAS_CL13

Poslání

Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi pomáhá rodinám s dítětem při překonávání jejich tíživé životní situace, kterou nedokáží řešit vlastními silami. Na Českolipsku a Novoborsku je poskytována osobám, které pečují o alespoň jedno nezaopatřené dítě do věku 18 let. 

Cílová skupina v oblasti péče o děti, mládež a rodiny

 • Rodiny žijící v sociálně vyloučených místech
 • Rodiny s finančními problémy
 • Rodiny ohrožené společensky a sociálně nežádoucími jevy
 • Rodiny pocházející z odlišného sociokulturního prostředí
 • Věková kategorie klientů je bez omezení věku

Sídla služby

 • se nachází v budově Farní charity Česká Lípa na adrese Dubicka 992/14. Kancelář pracovníků je v přízemí budovy. Informační cedule je vyvěšena na dveřích při vstupu do budovy. 
 • Kanceláře pracovníků pro Novoborsko a Cvikovsko se nachází v budově Sociální ubytovny Nový Bor na adrese Severní 755 v 1. patře ubytovny. Budova je zajištěna vrátnicí, kde pracovník návštěvníka budovy informuje dle jeho potřeb. Pokud se návštěvník neorientuje v prostoru, může ho i dovést do kanceláře. Pokud se bude jednat o osobu se zdravotním handicapem (např. vozíčkář), je k dispozici výtah. Informační cedule je vyvěšena na dveřích při vstupu do budovy. 

Cíle

Hlavním cílem služby je samostatně fungující rodina začleněná do společnosti. 

Aktivizujeme, socializujeme a pomáháme těmito úkony:

 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti (např.: pomoc při zajištění rekvalifikace, pomoc s přípravou na vyučování dětí, vedení domácnosti ad.)

 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 • sociálně terapeutické činnosti (např. pomoc s vyhledáním odborné pomoci, poradenství, emoční podpora ad.)

 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (např.: pomoc při jednání s úřady, pomoc s orientací na pracovním trhu, přístup k internetu ad.)

Zásady a principy poskytování služby

 • Stěžejním principem služby je přirozený přístup k jednotlivcům a navázání vztahu na základě partnerství a důvěry.
 • Dostupnost – Činnost služby je zajišťována ambulantně nebo terénně tak, aby byla zajištěna maximální dostupnost všem zájemcům o službu. Služba je poskytována zdarma.
 • Kapacita ambulantní formy poskytování:
  • Maximální okamžitá kapacita na Novoborsku jsou 2 klienti, tedy 2 pracovníci mohou v jednom okamžiku poskytovat sociální službu maximálně 2 klientům (rodina s dětmi).

  • Maximální okamžitá kapacita Českolipska jsou 2 klienti, tedy 2 pracovníci mohou v jednom okamžiku poskytovat sociální službu maximálně 2 klientům (rodina s dětmi).

 • Kapacita terénní formy poskytování:

  • Maximální okamžitá kapacita na Novoborsku jsou 1 klienti, tedy 1 pracovník může v jednom okamžiku poskytovat sociální službu maximálně 1 klientovi (rodina s dětmi).

  • Maximální okamžitá kapacita Českolipska jsou 2 klienti, tedy 2 pracovníci mohou v jednom okamžiku poskytovat sociální službu maximálně 2 klientům (rodina s dětmi)

 • Rovnost – Služby jsou cílové skupině poskytovány bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, sexuální orientace, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení.
 • Individuální přístup – Klademe důraz na individuální přístup k jednotlivým zájemcům o službu a klientům na základě jejich individuálních potřeb.
 • Odpovědnost – Vedeme klienty k odpovědnosti za své jednání.

Provozní doba

je zvolena dle potřeb klientů. Službu poskytujeme ambulantní a terénní formou právě proto, aby byla zajištěna maximální dostupnost služby. Zejména pracující využívají služby SAS až v odpoledních hodinách a dávají přednost terénní formě poskytování služeb.

Česká Lípa ambulantně
pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek 8:00–16:30  
Nový Bor ambulantně
pondělí, středa 8:00–16:30  
pátek 8:00–12:00  
úterý, čtvrtek terén  
Česká Lípa a Nový Bor terénně
úterý, čtvrtek 8:00–18:00  

Bc. Markéta Chýlková

Tel.: 778 062 215
vedoucí sociálně aktivizační služby Startér

Vendulka Erbenová

Tel.: 608 754 394
pracovnice sociálně aktivizační služby Startér Česká Lípa

Kateřina  Fabiánová

Tel.: 778 062 204
pracovnice sociálně aktivizační služby Startér Česká Lípa

Ivana Kryndlerová

Tel.: 608 162 976
pracovnice sociálně aktivizační služby Startér Česká Lípa

Jana Dobrovolná

Tel.: 775 600 324
pracovnice sociálně aktivizační služby Startér Nový Bor

Nina Šmýdová

Tel.: 774 116 532
pracovnice sociálně aktivizační služby Startér Česká Lípa

Jana Hackelová

Tel.: 608 164 892
pracovnice sociálně aktivizační služby Startér Nový Bor

Daniel Ornst

Tel.: 775 600 394
pracovník sociálně aktivizační služby Startér Nový Bor