Postup přijetí klienta do Azylového domu Jonáš v době šíření COVID-19 na území ČR

 

 

V roce 2019 jeho činnost podpořili:

Logo ČLKÚ Libereckého krajePekárny logoEwals výbor dobré vůle logo 

Rychlá orientace (popis služby a další dokumenty naleznete níže)

Žádost o poskytování služeb v České Lípě (odesílejte na jonas@fchcl.cz)

Žádost o poskytování služeb v Dobranově (odesílejte na v.sabadosh@fchcl.cz)

 Provozuje:                  Farní charita Česká Lípa

Místa poskytování služby:  

Dubická 2189, Česká Lípa - pro ženy, matky s nezaopatřenými dětmi

Dobranov 120, Dobranov, Česká Lípa – pro rodiny s nezaopatřenými dětmi

Telefon:  

Azylový dům Jonáš Česká Lípa – 774 116 499 (nepřetržitě) 

Azylový dům Jonáš Dobranov – 608 314 385 (nepřetržitě)

Odpovědná osoba a další kontakty:

vedoucí služby

sociální pracovnice v České Lípě

sociální pracovnice v Dobranově

Kapacita:  

Česká Lípa: 11 pokojů / 40 lůžek

Dobranov: 4 pokoje / 26 lůžek

Působnost:

Regionální s možností celorepublikovou

Provozní doba:

nepřetržitý provoz

Personální zajištění:

1 vedoucí projektu, 2 sociální pracovnice, 11 pracovníků v sociálních službách

 

 

Podpořte nás

Poslání Azylového domu Jonáš 

Základním posláním Azylového domu Jonáš je poskytnou placené ubytování ženám, matkám, otcům a rodinám s dětmi v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Ubytování je poskytované na dobu zpravidla nepřevyšující jeden rok. Dále zajišťujeme podporu, která vychází z individuálních potřeb klienta.  

Cíle Azylového domu Jonáš  

Cílem služby je podpořit klienta tak, aby před ukončením pobytu v azylovém domě měl zajištěné vhodné bydlení a pečoval adekvátně o své dítě.
Cílem služby je klient, který získal schopnosti a dovednosti potřebné k zvládání nároků běžného života bez podpory sociální služby.  

Dílčí kroky k dosažení cíle: 

 • poskytnutí bezpečného a důstojného místa pro ubytování, stravování a hygienu,
 • zajištění psychické stability klienta a dětí,
 • zajištění sociální a ekonomické stabilizace rodiny, které odpovídá její aktuální situaci, 
 • poskytnutí individuální podpory při využití vlastních možností a schopností při péči o sebe, děti a domácnost,  
 • zvýšení znalostí klientů o svých zákonných právech a povinnostech, 
 • podpora při hledání důstojného bydlení.

Cílová skupina Azylového domu Jonáš

 • Ženy nebo matky s dětmi, které ztratily bydlení nebo jsou v krizové situaci, která ohrožuje jejich zdraví a život, a zároveň nemají možnost zajištění jiného než azylového bydlení (Azylový dům Jonáš Česká Lípa, Dobranov). 
 • Otcové nebo rodiny s dítětem/dětmi, které ztratili bydlení nebo jsou v krizové situaci, která ohrožuje jejich zdraví a život, a zároveň nemají možnost zajištění jiného než azylového bydlení (Azylový dům Jonáš Dobranov). 

Okruh osob, kterým není služba určena:

 • žadatel není cílovou skupinou (viz výše),
 • poskytovatel nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá, 
 • zdravotní stav žadatele neumožňuje, či vylučuje poskytnutí sociální služby v Azylovém domě Jonáš (zdravotní stav posuzuje lékař),  
 • poskytovatel v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí, vypověděl žadatelovi smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze Smlouvy o poskytování sociálních služeb.

Zásady sociální služby Azylového domu Jonáš 

 • Zakázka klienta: poskytování sociální služby – cíl a plánování vychází hlavně od klienta, jeho vlastního tempa a schopnosti vyjádřit a pojmenovat vlastní životní cestu. Individuální cíl klienta chápeme jako zakázku, splnění cíle nebo plánu závisí zejména na aktivitě klienta; a je to hlavně klient, který na své zakázce pracuje.  
 • Volba klienta: respektujeme vůli klienta v oblasti sociální práce, individuálního plánování a ubytování, jsme připraveni umožnit klientovi nést následky jeho vlastního rozhodnutí. 
 • Aktivizace klienta: klient je motivován a veden k řešení svého problému za pomoci služeb, které si sám vybere. 
 • Motivace: pomáháme klientovi hledat a využívat vlastní zdroje a dosahovat cíle vlastní cestou. 
 • Dialog: sociální práce je spoluprací klienta se sociálním pracovníkem a poskytovatelem služby, setkání pojímáme jako rozhovor. 
 • Férovost: vytváříme pravidla azylového domu, udržujeme hranici mezi poskytovatelem a klientem, dbáme na to, aby pravidla i hranice byly dodržovány oboustranně s vědomím toho, že osobní svoboda končí tam, kde začíná svoboda druhých. S klientem jednáme tak, jak chceme, aby on jednal s námi. 
 • Diskrétnost: dodržujeme mlčenlivost, ctíme práva klientů a chráníme osobní i citlivé údaje. 
 • Odbornost: dbáme a usilujeme o profesionální přístup, vzdělání a rozvoj pracovníků v oboru sociální práce. 
 • Individuální přístup ke každému z klientů: cílem naší práce je pracovat s klienty dle jejich současné situace a aktuálních potřeb.  
 • Zachování (respektování) osobní svobody každého klienta: na základě zakázky – svých potřeb, si klient zvolí služby, které povedou ke změně jeho těžké situace. 
 • Zachování lidské důstojnosti klienta: pracovník jedná s klientem s úctou, jako rovný s rovným. 
 • Všechny naše služby jsou poskytovány v duchu zásad křesťanské pomoci. 

Podrobnosti o nabízených službách naleznete v Nabídkovém listě, který aktualizujeme podle potřeb klientů.  

Popis služby naleznete zde po rozkliknutí odkazu Popis služby.

Popis realizace služby Azylový dům Jonáš

Další dokumenty ke stažení:

Žádost o poskytování služeb v České Lípě (odesílejte na jonas@fchcl.cz)

Žádost o poskytování služeb v Dobranově (odesílejte na v.sabadosh@fchcl.cz)

Nabídkový list – Příloha k žádosti o poskytování služeb

Domácí řád

Vzor Smlouvy o poskytování sociální služby Azylový dům Jonáš

Stížnostní řád

Ceník ubytování

Lékařský posudek o zdravotním stavu žadatelek.pdf

Lékařský posudek o zdravotním stavu žadatelů.pdf

Tříkrálová sbírka 2020
Podpořte nás