Přijetí klienta do azylového domu a na ubytovnu v době šíření COVID-19

Přijetí klienta do azylového domu a na ubytovnu v době šíření COVID-19

Cílem je poskytovat služby Azylového domu Jonáš a Sociální ubytovny Nový Bor stávajícím klientům po dobu mimořádných opatření tak, aby nebyl nikdo ohrožen na životě a zdraví, a minimalizovat riziko přenosu koronaviru do pobytového zařízení. 

Postup k přijetí nového klienta do Azylového domu Jonáš v době šíření onemocnění COVID – 19 na území ČR

Konkrétní postup přijetí jsme konzultovali s Krajskou hygienickou stanicí.

Cílem je poskytovat službu stávajícím klientům po dobu mimořádných opatření tak, aby nebyl nikdo ohrožen na životě a zdraví, a minimalizovat riziko přenosu koronaviru do pobytového zařízení.

Kdy není zájemce přijat k pobytu

Vyhláška připouští odmítnout zájemce z důvodu akutní infekční nemoci. Zjistí-li proto služba, že daný zájemce je pozitivní na koronavirus nebo je jemu či osobám, s nimiž je nebo byl v poslední době v kontaktu nařízena karanténa, nebo je zde jiné důvodné podezření, že je zájemce nakažen koronavirem, služba zájemce odmítne v souladu s §91 zákona o sociálních službách. 

Jak bude zájemce přijat do azylového domu

Přijetí nového klienta musí proběhnout za dodržení zvýšených hygienických opatření, a to pouze tehdy, není-li již na naše zařízení v nařízené karanténě. 

 1. Zájemce o službu podstoupí vyšetření na přítomnost koronaviru SARS-COV-2, test musí být pro přijetí zájemce negativní. Je potřeba při přijetí do služby předložit potvrzení o negativním výsledku, který nesmí být starší 5 dnů od vystavení. V případě, že klient přichází z jiného azylového domu (registrované sociální služby), nemusí podstoupit testování na COVID-19. Tento klient pouze předloží ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ.
 2. Žádanku k vyšetření vystaví praktický lékař. (Testování je prováděno v areálu Nemocnice v České Lípě). Výsledky testu sdělí praktický lékař nebo Krajská hygienická stanice. 
 3. Pokud zájemce bude mít problém se získáním žádanky, sociální pracovnice azylového domu se spojí s příslušným OSPODem a budou vyšetření řešit společně, po případě se obrátí na Krajskou hygienickou stanici v místě, kde se zájemce nachází a přebývá.
 4. Klient, partner a děti, kteří jsou přijati do zařízení s negativním výsledkem, který nesmí být starší než 5 dní od vystavení, budou umístěni po dobu 14 dnů od jejich přijetí do samostatného pokoje, který bude mít vyčleněnou samostatnou sprchu, toaletu. Bude jim umožněno praní a vaření dle hygienických pravidel tak, aby byl omezen kontakt s ostatními klienty. Dále se budou moci po azylovém domě pohybovat tak, aby nedošlo ke kontaktu s ostatními klienty. 
 1. Klient, partner i děti budou podstupovat měření tělesné teploty a to min. 1x denně v odpoledních hodinách. Odmítnutí měření teploty ze strany klienta může být důvodem pro odmítnutí poskytnutí sociální služby.
 2. Pokud klient, partner či děti tato opatření poruší a tím vědomě ohrozí klienty a personál, bude jim ukončena Smlouva o poskytování sociálních služeb s výpovědní lhůtou do 24 hodin. 

Toto opatření bude trvat po dobu vyhlášení nouzového stavu a další postup bude konzultován s Krajskou hygienickou stanicí.  

Za Farní charitu Česká Lípa

Eva Ortová 

Postup pro přijetí zájemce o ubytování na Sociální ubytovně v Severní 755 v Novém Boru v době šíření nemoci COVID-19 na území ČR 

Konkrétní postup přijetí jsme konzultovali s Krajskou hygienickou stanicí.

Kdy není zájemce přijat k ubytování 

Vyhláška připouští odmítnout zájemce z důvodu akutní infekční nemoci. Zjistí-li proto pracovník ubytovny, že daný zájemce je pozitivní na koronavirus nebo je jemu či osobám, s nimiž je nebo byl v poslední době v kontaktu nařízena karanténa nebo je zde jiné důvodné podezření, že je zájemce nakažen koronavirem, pracovník zájemce odmítne v souladu se zákonem. 

Podmínky přijetí na Sociální ubytovnu

Přijetí nového klienta musí proběhnout za dodržení zvýšených hygienických opatření, a to pouze tehdy, není-li již na naše zařízení v nařízené karanténě.  

 1. Zájemce o ubytování podstoupí vyšetření na přítomnost koronaviru SARS-COV-2, test musí být pro přijetí zájemce negativní. Je bezpodmínečně nutné, aby zájemce při přijetí na ubytovnu předložil potvrzení o negativním výsledku tohoto testu, který nesmí být starší 5 dnů od vystavení. 
 2. Žádanku k vyšetření vystaví praktický lékař. (Testování je prováděno v areálu Nemocnice v České Lípě). Výsledky testu sdělí praktický lékař nebo Krajská hygienická stanice. 
 3. Pokud zájemce bude mít problém se získáním žádanky, sociální pracovnice se spojí s příslušným městským úřadem - sociálním odborem a budou vyšetření řešit společně, po případě se obrátí na Krajskou hygienickou stanici v místě, kde se zájemce nachází a přebývá.
 4. Ubytovaní, kteří jsou přijati na ubytovnu s negativním výsledkem, budou umístěni po dobu 14 dnů od jejich přijetí na samostatný pokoj, kde budou mít k dispozici sprchu, toaletu, kuchyňskou linku. Praní jim bude umožněno v samostatné vyčleněné místnosti-prádelně. Pohyb těchto osob po ubytovně bude výrazně omezen a musí respektovat vydaná nařízení: 
  • Zákaz navštěvovat jiné osoby na ubytovně.
  • Zákaz zdržovat se mimo vlastní pokoj (kromě prádelny, a to ve vyčleněném čase).  
  • Vlastní pokoj opouštět pouze s ochrannými pomůckami (rouška, rukavice) a to tak, aby nedošlo ke kontaktu s ostatními klienty ubytovny.
  • Vlastní pokoj opouštět pouze v případě nutnosti, a tj. zajištění potravin, či léků.
 5. Ubytovaní budou podstupovat měření tělesné teploty a to min. 1x denně v odpoledních hodinách. Odmítnutí měření teploty ze strany ubytovaných může být důvodem pro ukončení Ubytovací smlouvy. 
 6. Pokud ubytovaní tato nařízení poruší, a tím vědomě ohrozí ostatní ubytované a personál, bude jim ukončena Ubytovací smlouva, a to s okamžitou platností.  

Toto opatření bude trvat po dobu nouzového stavu a další postup bude konzultován s Krajskou hygienickou stanicí.  

Za Farní charitu Česká Lípa

Eva Ortová 

Tříkrálová sbírka 2020
Podpořte nás