Banner CPR Klikni zde

POSLÁNÍM Centra pro pěstounské rodiny je podpora pěstounů při výchově svěřených dětí, které nemohou vyrůstat ve vlastní rodině. Provázíme je v jejich každodenních radostech a starostech, a poskytujeme jim pomoc podle individuálních potřeb.

Naším CÍLEM je kompetentní a informovaný pěstoun, který zná svoje práva a povinnosti, orientuje se v systému pěstounské péče (dále PP) a dobře zvládá svojí roli s pomocí využívání námi nabízených služeb.

CÍLOVÁ SKUPINA – zaměřujeme se zejména na rodiny s dětmi v dlouhodobé pěstounské péči. Působíme především na Českolipsku a v nám dostupných oblastech okresů Liberec, Děčín a Mladá Boleslav. Doprovázíme také pěstouny na přechodnou dobu a to převážně z Českolipska.

Doprovázíme celé pěstounské rodiny (pěstoun, dítě v NRP, partner pěstouna a další děti v rodině).

Od května 2017 se zaměřujeme i na potenciální zájemce a žadatele o náhradní rodičovství.

ZÁSADY ČINNOSTI

 • Respektujeme soukromí, zachováváme diskrétnost.
 • Objektivně posuzujeme situaci v rodině a reagujeme na její potřeby.
 • S rodinou pracujeme na bázi partnerství a důvěry, nezasahujeme do práv a kompetencí pěstounů.
 • Prvotním cílem je ochrana a zájem svěřeného dítěte.
 • Respektujeme individualitu každého člena rodiny.
 • Podporujeme kontakt dítěte s biologickou rodinou v případě, že je žádoucí. Pokud ne, dítě před ním chráníme.
 • Spolupracujeme s Orgány sociálně právní ochrany dítěte (OSPOD).

Nabízíme:

 • sepsání dohody
 • výchovné poradenství
 • odlehčovací péči (příměstské tábory, pomoc s přípravou do školy)
 • vzdělávání pěstounů v našich prostorách
 • zprostředkování odborné péče
 • pomoc při setkávání dětí s biologickou rodinou  

Kontakty ZDE

 1. PRO PĚSTOUNY
 2. PRO DĚTI
 3. SEZNAM STANDARDŮ SOCIÁLNĚ–PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ
 4. AKCE, VZDĚLÁVÁNÍ PĚSTOUNŮ
 5. NÁVAZNÉ SLUŽBY

KONTAKT

KONTAKT
vedoucí CPR: 774 116 421, glaserova@fchcl.cz 
vysohlidova@fchcl.cz; smydova@fchcl.cz; hablova@fchcl.cz; 

Masná 88, Česká Lípa, 470 01

Seznam lidí:

Mgr. Jana Glaserová – vedoucí služby Centrum pro pěstounské rodiny, tel. 774 116 421
Petra Vyšohlídová – kontaktní pracovnice služby Centrum pro pěstounské rodiny, tel. 775 600 724
Bc. Eliška Janovská – kontaktní pracovnice Centrum pro pěstounské rodiny, tel. 777 782 864
Bc. Jana Háblová, DiS. – klíčová pracovnice Centrum pro pěstounské rodiny, tel: 608 828 442

Centrum pro pěstounské rodiny je od 22. 4. 2013 organizací pověřenou k výkonu sociálně-právní ochrany v těchto bodech:

 • Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče podle § 47b, (§ 48 ods. 2 písm. d)) zákona č.359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí.
 • Poskytování výchovné a poradenské péče osobě pečující, s níž pověřená osoba uzavřela dohodu o výkonu pěstounské péče (§ 47b), při výkonu pěstounské péče a sledování pěstounské péče; pokud osoba pečující o tuto službu požádá, je pověřená osoba povinna výchovnou a poradenskou péči poskytnout (§ 48 ods. 2 písm. f) zákona).
 • Poskytování odborného poradenství a pomoci žadatelům o zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče a poskytování poradenské pomoci fyzickým osobám vhodným stát se osvojiteli nebo pěstouny a osvojitelům a pěstounům v souvislosti s osvojením dítěte nebo svěřením dítěte do pěstounské péče (§ 11 ods. 1 písm. d), (§ 11 ods. 2 písm. c)).
 • Vyhledávání fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny a oznamovat je obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností (§ 19a ods. 1 písm. b), § 48 ods. 2 písm. g) zákona).
 • V současné době s působností a místem výkonu: Česká Lípa ul. Masná 88, okres Česká Lípa, okres Liberec, okres Děčín, okres Mladá Boleslav.

V roce 2015, 2016, 2017, 2018 jeho činnost podpořili:

Tříkrálová sbírka 2020
Podpořte nás