Sociální ubytovna je zařízením Farní charity Česká Lípa. Zařízení splňuje požadavky stanovené smlouvou o nájmu nemovitosti uzavřené s Městem Nový Bor.

 

Služby, které ubytovna nabízí

 • Ubytování pro osoby s nízkými příjmy, které jsou s ohledem na nedostatečné celkové majetkové a sociální poměry ohroženy chudobou a sociálním vyloučením.
 • 24hodinovou hlídací službu, která dohlíží nad pořádkem a bezpečím v objektu.
 • Sociálně-právní poradenství pro ubytované klienty, jehož cílem je aktivizace a řešení problematické situace ubytovaných.
 • Denní klub pro děti, jehož náplní je výchovná činnost a nabídka volnočasových aktivit pro děti a mládež.
 • úklid společných prostor, drobná údržba na pokojích, postřiky proti škůdcům a parazitůmCílová skupina
 • osoby s nízkými příjmy
 • osoby v hmotné nouzi
 • osoby, jejichž celkové sociální a majetkové poměry neumožňují získat jiné dostupné bydlení
 • projekt Společně rosteme

Společně rosteme

Logo OPZ barevnéProjekt je zaměřen na podporu sociálního začleňování osob, které žijí na Sociální ubytovně v Novém Boru. V rámci projektu bude cílové skupině poskytována dlouhodobá a intenzivní podpora v oblastech zaměstnanosti, prostupného bydlení a aktivit zaměřených na osobností růst a zvyšování kompetencí cílové skupiny. Osobnostní růst cílové skupiny povede k lepšímu uplatnění na trhu práce a trhu s bydlením. Projekt je inovativní ve svém holistickém přístupu, tzn. dokážeme u cílové skupiny řešit více problémů současně a brát ohled na jejich provázanost. 

Název programu: Operační program Zaměstnanost
Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/16_052/0007783
Doba realizace projektu: 1.1.2018 – 31.12.2020

Ubytovací postup

I. Zájemce o službu

 • Zájemce o službu může přímo kontaktovat vedoucí ubytovny, která mu poskytne potřebné informace nebo navštívit přímo vrátnici na ubytovně, kde mu pracovník vrátnice  také poskytne potřebné informace
 • Pokud je služba pro zájemce vhodná a jeho zájem trvá, může si podat žádost o ubytování a to buď osobně přímo na vrátnici ubytovny  nebo elektronicky
 • Žádosti přijímá  pracovník vrátnice a ten je předá vedoucí ubytovny, který  dle stanovených pravidel předloží žádost k projednání ubytovací komise a  následně jí zařadí  do pořadníku čekatelů.
 • Zájemce může také požádat úřednice OSPOD, ÚP Nový Bor o zprostředkování možnosti poskytnutí sociální služby anebo o zprostředkování kontaktu s poskytovatelem. Vedoucí ubytovny  úzce spolupracuje s odborem sociálních věcí Městského úřadu Nový Bor.

II. Přijetí do ubytovny

 • Pokud dojde k uvolnění kapacity, vedoucí ubytovny  kontaktuje zájemce o službu dle pořadníku čekatelů.
 • Vedoucí ubytovny před podpisem smlouvy o poskytnutí ubytování informuje zájemce o všech právech a povinnostech, které pro něho vyplynou v případě uzavření smlouvy, o způsobu poskytování služeb a úhradách za tyto služby.
 • Smlouva o poskytnutí ubytování se uzavírá písemně mezi Farní charitou Česká Lípa a uživatelem služby.
 • Služba je poskytována nepřetržitě.
 • Služba je poskytována za předem stanovenou úhradu.( dle  platného ceníku )

Kontakt:

774 116 779 / ubytovna@fchcl.cz

Ceník ubytování | Ubytovací smlouva | Smlouva o nájmu nemovitosti (dokument Adobe PDF)Smlouva o nájmu nemovitosti | Žádost o ubytování

Tříkrálová sbírka 2020
Podpořte nás