Pomoc rodinám s dítětem při překonávání jejich tíživé životní situace

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou na Českolipsku a Novoborsku poskytovány osobám, které pečují o alespoň jedno nezaopatřené dítě do věku 18 let. Tyto rodiny se nachází v nepříznivé životní situaci a nedokáží ji řešit vlastními silami.

Cílová skupina

Oblast péče o děti, mládež, rodiny

 • Rodiny žijící v sociálně vyloučených místech
 • Rodiny s finančními problémy
 • Rodiny ohrožené společensky a sociálně nežádoucími jevy
 • Rodiny pocházející z odlišného sociokulturního prostředí

Věková kategorie klientů: bez omezení věku

Sídlo služby

 • se nachází v budově Farní charity Česká Lípa na adrese Dubicka 992/14. Kancelář pracovníků je v přízemí budovy. Informační cedule je vyvěšena na dveřích při vstupu do budovy. 
 • Kanceláře pracovníků pro Novoborsko a Cvikovsko se nachází v budově Sociální ubytovny Nový Bor na adrese Severní 755 v 1. patře ubytovny. Budova je zajištěna vrátnicí, kde pracovník návštěvníka budovy informuje dle jeho potřeb. Pokud se návštěvník neorientuje v prostoru, může ho i dovést do kanceláře. Pokud se bude jednat o osobu se zdravotním handicapem (např. vozíčkář), je k dispozici výtah. Informační cedule je vyvěšena na dveřích při vstupu do budovy. 

Dokumenty

Nabídkový list služby.xlsx

Vnitřní pravidla, práva, povinnosti

Smlouva o poskytnutí služeb

Stížnostní řád.pdf

Leták Startér Česká Lípa

Leták Startér Nový Bor

 

Služba vhodnými činnostmi podporuje u cílové skupiny dovednosti, znalosti a návyky, které povedou k aktivnímu přístupu při řešení jejich nepříznivé životní situace. Služba pracuje s rodinou tak, aby předcházela či zmírňovala příčiny ohrožení dítěte. Poskytuje rodičům i dětem pomoc a podporu k získání nebo udržení jejich základních funkcí, tedy aby byl zajištěn její sociální, psychologický a biologický vývoj.

Pracujeme s dospělými na získávání kompetencí při výchově a péči o děti, vedeme je k samostatnosti a odpovědnosti. Motivujeme je ke vzdělávání sama sebe, k zařazení na trh práce a odstranění jejich závislosti na sociálních službách. Rovněž působíme preventivně před sociálním vyloučením těchto rodin. Pracovník s cílovou skupinou pracuje ambulantně nebo terénně, tzn., pracuje s rodinou v jejím přirozeném prostředí.

Posláním služby Startér je pomoc rodinám a pečujícím osobám s nezaopatřenými dětmi při překonávání tíživé životní situace, podpora všech funkcí rodiny a zvládání činností spojených s každodenním životem.

Podpořte nás

Kontakty, emaily a telefony zde (klikněte)

 

Hlavním cílem služby je samostatně fungující rodina, začleněná do společnosti.

Pracovníci tak pracují s klienty na získání zaměstnání, jsou jim oporou při výchově a péči o děti, učí své klienty hospodařit, řeší s nimi krizové situace spojené se ztrátou bydlení, vede členy rodiny k vzájemné komunikaci a respektu, učí je jednat s úřady a různými institucemi.

Stěžejním principem služby je přirozený přístup k jednotlivcům a navázání vztahu na základě partnerství a důvěry.

Dostupnost

Činnost služby je zajišťována ambulantně nebo terénně tak, aby byla zajištěna maximální dostupnost všem zájemcům o službu. Služba je poskytována zdarma.

Kapacita ambulantní formy poskytování:

 • Maximální okamžitá kapacita na Novoborsku jsou 2 klienti, tedy 2 pracovníci mohou v jednom okamžiku poskytovat sociální službu maximálně 2 klientům (rodina s dětmi).
 • Maximální okamžitá kapacita Českolipska jsou 2 klienti, tedy 2 pracovníci mohou v jednom okamžiku poskytovat sociální službu maximálně 2 klientům (rodina s dětmi).

Kapacita terénní formy poskytování:

 • Maximální okamžitá kapacita na Novoborsku jsou 1 klienti, tedy 1 pracovník může v jednom okamžiku poskytovat sociální službu maximálně 1 klientovi (rodina s dětmi).
 • Maximální okamžitá kapacita Českolipska jsou 2 klienti, tedy 2 pracovníci mohou v jednom okamžiku poskytovat sociální službu maximálně 2 klientům (rodina s dětmi)

Rovnost

Služby jsou cílové skupině poskytovány bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, sexuální orientace, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení.

Individuální přístup

Klademe důraz na individuální přístup k jednotlivým zájemcům o službu a klientům na základě jejich individuálních potřeb.

Odpovědnost

Vedeme klienty k odpovědnosti za své jednání.

Aktivizujeme, socializujeme a pomáháme

Aktivizační pracovníci vytváří s uživatelem služby tyto úkony:

 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti (např.: pomoc s přípravou na vyučování, vedení domácnosti, …)
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (např. doprovod dětí na volnočasové aktivity)
 • sociálně terapeutické činnosti (např. individuální rozhovor, pomoc v krizi, poradenství)
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (např.: pomoc při jednání s úřady)

Provozní doba

je zvolena dle potřeb klientů. Službu poskytujeme ambulantní a terénní formou právě proto, aby byla zajištěna maximální dostupnost služby. Zejména pracující využívají služby SAS až v odpoledních hodinách a dávají přednost terénní formě poskytování služeb.

Česká Lípa ambulantně  
PO 8:00 - 12:00, 12:30 - 16:30
ÚT 8:00 - 12:00, 12:30 - 16:30
ST 8:00 - 12:00, 12:30 - 16:30
ČT 8:00 - 12:00, 12:30 - 16:30
8:00 - 12:00, 12:30 - 16:30
Nový Bor ambulantně  
PO 8:00 - 12:00, 12:30 - 16:30
ST 8:00 - 12:00, 12:30 - 16:30
8:00 - 12:00
Česká Lípa / Nový Bor terénně  
PO 10:00 – 18:00
ÚT 10:00 – 18:00
ST 10:00 – 18:00
ČT 10:00 – 18:00
8:00 – 16:30

V roce 2019 činnost sociálně aktivizační služby Startér, konkrétně na mzdové náklady zaměstnanců v přímé péči, podpořili: Město Nový Bor a Město Cvikov.

Tříkrálová sbírka 2020
Podpořte nás